Alkmaar Actief

Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar

Hoofdcontent

privacy statement

Versie maart 2021

Alkmaar Sport N.V.

Terborchlaan 301

1816 MH Alkmaar


verenigingen@alkmaarsport.nl

www.alkmaaractief.nl

 

Algemeen

Alkmar Actief biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. 

Via het platform www.alkmaaractief.nl kunnen aanbieders uit de gemeente Alkmaar passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Alkmaar Sport brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen bij elkaar.

Alkmaar Sport hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.


Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten jonger dan 12 jaar:

Gegevens:   Benodigd voor:
Uw voor- en achternaam   Aanhef van contactmoment
Voor- en achternaam van uw kind   Voor de volledigheid van de presentielijst per activiteit
Geboortedatum van uw kind   Is de deelnemer wel leeftijdsbevoegd voor de activiteit
Geslacht van uw kind   Enkele activiteiten zijn enkel voor een bepaald geslacht
School van uw kind   Participatie per basisschool meten
Groep van uw kind   Zoekresultaten van activiteiten worden per groep getoond
Telefoonnummer   Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres   Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en)   Zodat de aanbieder weet voor welke activiteit
er is ingeschreven
Of uw kind reeds lid is van een vereniging   Inzage in deze geanonimiseerde data geeft
inzichten in trendontwikkelingen
Medische gegevens voor zover deze van belang zijn voor de activiteit   Deze gegevens dragen bij aan het goed en veilig begeleiden van de activiteit
IBAN-gegevens voor facturatie (indien er voor u kosten aan een activiteit zijn verbonden)   Informatie is benodigd om incasso uit te voeren

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving op overige activiteiten:

Gegevens:   Benodigd voor:
Voor- en achternaam   Aanhef van contactmoment
Telefoonnummer   Voor de volledigheid van de presentielijst per activiteit
E-mailadres   Is de deelnemer wel leeftijdsbevoegd voor de activiteit
IBAN-gegevens voor facturatie (indien er voor u kosten aan een activiteit zijn verbonden)   Enkele activiteiten zijn enkel voor een bepaald geslacht

Indien het een activiteit betreft voor jeugd van 12-16 jaar worden tevens de contactgegevens en toestemming van de ouder gevraagd.

Wij verwerken de volgende gegevens bij inschrijving aanbieders van activiteiten (niet verplicht):

Gegevens:   Benodigd voor:
Voor- en achternaam van de contactpersoon van de aanbieder   Aanhef van contactmoment
E-mailadres van de contactpersoon   Gerichter contact mogelijk om het gezamenlijke doel te bereiken
Privé-adres van de contactpersoon   Toesturen van promotionele artikelen die benodigd zijn voor de activiteit
Telefoonnummer van de contactpersoon   Zodat inschrijvers de juiste contactpersoon van
de activiteit kunnen benaderen

 

Via onze site kunt u als deelnemer een account aanmaken. Hiermee kunt u zich inschrijven voor activiteit(en) of uw activiteit(en) aanmelden.

Wij verwerken in beperkte mate bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn de eventuele medische gegevens of andere eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor deelname aan een activiteit, zoals allergieën, blessures, etc.

Wij verwerken gegevens met een doel:

Alkmaar Sport verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Aanbieders kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u doorgeven
  • Om diensten te kunnen leveren
  • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
  • Afhandeling van uw betaling (indien van toepassing)
  • Verwerken van statistische gegevens om de mate van succes van een project inzichtelijk te maken
    en hiernaar te kunnen handelen.
  • Alkmaar Sport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met aanbieders

Via het platform www.alkmaaractief.nl hebben de aanbieders toegang tot de gegevens van de inschrijvers aan hun activiteit(en). De aanbieders kunnen alleen het deel van de gegevens zien, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun eigen activiteiten. Het platform kent verder alleen een beperkte printfunctie waarmee presentielijsten kunnen worden geprint (voornaam en eerste letter achternaam deelnemer). Deze zijn maximaal tot 1 jaar na de activiteit inzichtelijk, daarna worden deze geanonimiseerd.


Delen van persoonsgegevens met de gemeente

Alkmaar Sport deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar sportstimuleringsbeleid ten behoeve van haar inwoners.


Delen van persoonsgegevens met andere derden

Alkmaar Sport verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alkmaar Sport sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Alkmaar Sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alkmaar Sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verenigingen@alkmaarsport.nl


Geen geautomatiseerde besluitvorming

Alkmaar Sport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alkmaar Sport) tussen zit.


Bewaartermijn

Alkmaar Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Bewaartermijn: Reden:
Contactgegevens contactpersoon aanbieder Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan Alkmaar Actief Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering
Inloggegevens (ouder) Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan Alkmaar Actief, dan wel tot 2 jaar na de laatste inschrijving op een account

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Gegevens deelnemer (kind) Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd

Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

Gegevens gekozen activiteit Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering
Facturatiegegevens Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, tot 7 jaar na de factuurdatum Wettelijke plicht

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alkmaar Sport en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verenigingen@alkmaarsport.nl

 

Alkmaar Sport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alkmaar Sport gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via verenigingen@alkmaarsport.nl.


Alkmaar Sport N.V., maart 2021